Algemene voorwaarden

Wanneer je een afspraak maakt bij Your Nails Time, ga je automatisch akkoord met onze voorwaarden.

 1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding behandeling en transactie tussen Nagelsalon Your Nails Time en cliënt waarop Nagelsalon Your Nails Time deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Inspanningen nagelsalon Nagelsalon Your Nails Time zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 3. Afspraken & Annulering De cliënt die een afspraak maakt is bindend. De cliënt moet verhindering en annulering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande melden aan Nagelsalon Your Nails Time. Middels bekend telefoonnummer of e-mailadres zoals genoemd op de website: www.yournailstime.nl. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Nagelsalon Your Nails Time genoodzaakt 50% (helft) van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt te berekenen. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. Afspraken worden telefonisch geannuleerd. Indien de cliënt 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelsalon komt, mag de Nagelsalon Your Nails Time de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag berekenen aan de cliënt. Indien de cliënt 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelsalon komt, kan doorgang van de afgesproken behandeling niet gegarandeerd worden i.v.m. de volgende klant en zal bij annulering 50% (helft) van het bedrag aan de cliënt berekend worden. Nagelsalon Your Nails Time moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Inbegrepen werkstakingen in de nagelsalon.

 4. Betaling Nagelsalon Your Nails Time vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelsalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagelsalon Your Nails Time vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelsalon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en\of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet nagelsalon Your Nails Time vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelsalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De nagelsalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelsalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 6. Geheimhouding Nagelsalon Your Nails Time is verplicht tot geheimhouding aan alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld. Of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 7. Aansprakelijkheid Nagelsalon Your Nails Time is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Nagelsalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelsalon Your Nails Time is niet aansprakelijk voor verlies diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelsalon.

 8. Garantie Nagelsalon Your Nails Time geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten. Deze garantie vervalt indien
  -De cliënt de (kunst)nagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon/nagelstyliste.
  -De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt
  -De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken/afgetrokken
  -De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de (kunst)nagels.
  -De cliënt de adviezen voor noodzakelijke onderhoud van de (kunst)nagels, zoals beschreven niet heeft gevolgd.
  -De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  -De cliënt jonger dan 18 jaar is tijdens het plaatsen van kunstnagels of gelpolish.
  -De cliënt (extreme) nagelbijter is.

 9. Beschadiging & diefstal Nagelsalon Your Nails Time heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelsalon meldt diefstal altijd bij de politie en de verzekering.

 10. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nagelsalon Your Nails Time. De eigenaar moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelsalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelsalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 11. Nail art Indien de cliënt/Nagelsalon Your Nails Time een voorbeeld toont van een aan te brengen Nail Art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte Nail Art motieven berust bij de nagelsalon. Indien de cliënt de aangebrachte Nail Art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelsalon. Nagelsalon Your Nails Time mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
 12. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelsalon Your Nails Time het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 13. Roken In de salon wordt niet gerookt.

 14. Recht Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 15. Leeftijd Vanaf 18 jaar is iedereen van harte welkom in de nagelsalon. Behandelingen worden bij personen vanaf 16 jaar uitzonderlijk met toestemming van een ouder toegepast.